Gửi báo cáo

Báo cáo ngay lập tức

Điện thoại
USA: 1 737 218 1000
Tây Ban Nha: 900905 432
Guatemala: 2378 4852
Panama: 836-5888
Brasil: 0 800 8923 392
Honduras: 800-2791-9106
Nicaragua: 75175294
Holanda: +31 85 064 4646

HOẶC THEO DÕI TRỢ LÝ ONLINE ĐỂ GỬI BÁO CÁO

Mối quan hệ với Công ty

Bạn muốn gửi báo cáo theo hình thức nào?

Giới tính

Loại báo cáo

Chọn loại than phiền/khiếu nại mà bạn sẽ báo cáo

Quốc gia

    Những người khác biết sự việc này

    Kéo và thả tệp ở đây

    hoặc nhấp vào đây

    Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng My Voice?

    Bằng cách nào mà bạn biết My Voice?